สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายราวี รอบโลก โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวนิภาพร พรมรักษ์ โรงเรียนเสนางคนิคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวปิยะวัฒน์ มณีภาค โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว โรงเรียนนากระเเซงศึกษา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด ว่าที่ร้อยตรีกมลศักดิ์ ทองกลม โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายอรรถพล สุขทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางกฤษณา วงค์วิเศษ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสุนันทา ทองพุ่ม โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวปิยะนันท์ สมชาติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางควรคิด อัปกาญจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวอารีรัตน์ ธานี โรงเรียนพนาศึกษา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายพรประสิทธิ์ โสวันนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายชำนาญ นิลจันทร์ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายศราวุธ ศรีมาคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายสงบ กาณารักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
19 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายปัจจัย บ่งเทพ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ