สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
2 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
4 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวสุกานดา ธิมา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวพัชรี เงาทอง สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายไกร เฉลิมพงษ์ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายองอาจ จูมสีมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
10 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางระฑิยา อังคุระษี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวโสภิตรา บุญโสภา โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางหฤทัย บุญช่วย โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวจินตหรา อ่อนโยน โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางวาสนา เกษียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางวารี หลักกำแพง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสิรินดา สีโส โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายชยุตย์ โล่ห์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวจิรสุดา ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย โพธิ์ศรี โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางรัชดาพร ใจดีหิรัญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายราวี รอบโลก โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวนิภาพร พรมรักษ์ โรงเรียนเสนางคนิคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตร โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายศุภกฤต จันทรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายอนุสรณ์ ฤกษ์บางพลัด โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสนองรัตน์ แสงผา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวจิรนุช บุตราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาววรรณา ศรีแสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางตฤษยา จินาพร โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางธนาภรณ์ ศิริกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางศิรานุช วิลามาศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวปิยะวัฒน์ มณีภาค โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
36 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนนากระเเซงศึกษา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
37 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
38 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
39 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจิรา ลังกา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
40 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววัณณิตา มรกตเขียว สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
41 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว โรงเรียนนากระเเซงศึกษา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
42 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
43 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
44 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวนันทกาญจน์ จันสุตะ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
45 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายธวัฒชัย กุคำวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวจริยา ทองเเสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางประภาพร พรมกสิกร โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด ว่าที่ร้อยตรีกมลศักดิ์ ทองกลม โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายจักรพงษ์ ตระการไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายนคร วุฒิเสลา โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายอรรถพล สุขทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายอภิสิทธิ์ ขำรัมย์ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวภาวิณี ชมชิด โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางดวงใจ ปะวะเท โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
57 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปนัสยา กุลการี โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
58 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางกฤษณา วงค์วิเศษ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
59 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
60 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปิยวรรณ ผ่าโผน โรงเรียนพนาศึกษา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
62 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
63 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวศญาภักดิ์ หวังดี โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
64 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
65 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวสิรินดา สีโส โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
66 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวกานต์พิชชา วิสาพล โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
67 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวนงนุช ทองไทย โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
68 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสุนันทา ทองพุ่ม โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
69 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสหรัช สำเนียง โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
70 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
71 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวปิยะนันท์ สมชาติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
72 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวณปภัช บุญสมศรี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
73 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
74 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
75 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
76 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
77 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวจามรี เชื้อชัย สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
78 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวสุภาวดี สมบัติ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
79 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสมบัติ ปัญญาคง โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
80 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
81 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายบุญธรรม กล้าหาญ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
82 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวอังคณา นาสารี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
83 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวนภาจริน สุขอ้วน โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
84 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายวรวิทย์ หอมหวล โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
85 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางควรคิด อัปกาญจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
86 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวอารีรัตน์ ธานี โรงเรียนพนาศึกษา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
87 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางปณิตา ทางทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
88 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวพรทิพา โสมมา โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
89 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายพรประสิทธิ์ โสวันนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
90 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายชยุตย์ โล่ห์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
91 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางพัชราวลัย ศรีรักษา โรงเรียนเสนางคนิคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
92 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวเพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
93 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางพิมลรัตน์ สุกใส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
94 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางนะพาภรณ์ ปัญญาสาย โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
95 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายชำนาญ นิลจันทร์ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
96 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางเพชรอุบล ผลพันธิน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
97 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายศราวุธ ศรีมาคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
98 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางจิตรา กิ่งสกุล โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
99 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
100 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวอรอนงค์ บัวลา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
101 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายนราธร คุ้ยเห้ง โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
102 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางศศิธร โคตรคันทา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
103 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอรดา พิสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
104 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวทิฆัมพร กอมณี โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
105 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสุกัญญา ไขเเสง โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
106 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวสิริพร หาญชนะ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
107 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายวีระยุทธ ไตรยมูล โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
108 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายกิตติ ขันอ่อน โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
109 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญ โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
110 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายราวี รอบโลก โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
111 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายสงบ กาณารักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
112 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวทัศนีย์ ทองไชย โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
113 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
114 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายพีรวัส พันธ์สุวรรณ โรงเรียน สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
115 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวสุธาสินี จรรยาเพศ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
116 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางพัชราวลัย ศรีรักษา โรงเรียนเสนางคนิคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
117 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายคารม ช่วยสุข โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
118 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
119 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
120 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางชมพูนุช เกื้อทาน โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
121 ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสบาไพ คำเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
122 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวผ่องศรี สมยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
123 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
124 สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
125 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
126 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายธำรงค์ วิเศษรอด โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
127 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวพชิรา บุญปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
128 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางน้อยนัดดา แก้วสุพรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
129 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวรังสิมา แปลงศรี โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
130 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
131 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายปัจจัย บ่งเทพ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
132 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายวีระชัย มณีพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
133 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
134 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายณัชธฤต เกื้อทาน โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
135 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
136 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายธนธรณ์ โกมลวรรค โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ