สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.อุดรธานี

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายสุรชัย ทองทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.อุดรธานี
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวพรทิวา เกตุรุน โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.อุดรธานี
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางญาธิดา ภักดิ์วาปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางดวงรัตน์ ลาดซ้าย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางรุ่งฤดี อวยชัย โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.อุดรธานี
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางภัทฐิชา ม่วงเสาร์ โรงเรียนกุมภวาปี สพม.อุดรธานี
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายกฤชณัท วงษ์คำพระ โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.อุดรธานี
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางทวีพร จันทร์รักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางปาจรีย์ นาระกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.อุดรธานี
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางวนิดา บุญพิเชฐวงศ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางนงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม.อุดรธานี
14 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.อุดรธานี
15 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางรมยกร วรรณสวาท สพม.อุดรธานี
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายลำเพย พิเคราะห์แนะ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.อุดรธานี
17 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอาวุธ กัตตะโร โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม.อุดรธานี
18 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.อุดรธานี
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวเบ็ญจวรรณ ตันประเสริฐ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางเรียม จันทะลุน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายเกรียงไกร นรินทร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม.อุดรธานี
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางธิดารัตน์ ใจขาน โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.อุดรธานี
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวศิริลักษณ์ เสนไสย์ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางภัทรมน ไกรศรีทุม โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม.อุดรธานี
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวโฉมสุดา ยงยืน โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณี โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม.อุดรธานี
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางโสภา ชัยสารี โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม.อุดรธานี
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ นายนิธินันท์ ศรีสารคาม โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม.อุดรธานี
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปุณรดา มัฆนาโส โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปรียารัตน์ ชัยสงค์ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.อุดรธานี
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายประดิษฐ์ ศรีซุย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางอรญา วุฒิพันธ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม.อุดรธานี
35 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุด สพม.อุดรธานี
36 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางธนาภรณ์ อรรคฮาด สพม.อุดรธานี
37 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายวิศิษฎ์ อิสระดำรง โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี
38 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางอภิสรา ซินเม โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.อุดรธานี
39 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายวัชรากร มณีไพร โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม.อุดรธานี
40 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางรัตนาวดี วรรณสาร โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม.อุดรธานี
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางปิยมาศ ไชยเทศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.อุดรธานี
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายธนกร ขันตรีสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายกฤษณกร ต้นคำฮัก โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.อุดรธานี
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายปราโมทย์ ราษฎร์สะอาด โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม.อุดรธานี
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.อุดรธานี
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวนันทภัค มีสีสรร โรงเรียนกุมภวาปี สพม.อุดรธานี
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายวันเฉลิม บุญเกษม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.อุดรธานี
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวผกาวรรณ คำคูณ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.อุดรธานี
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวกนกวรรณ โจมทา โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.อุดรธานี
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวปาริฉัตร สมหมาย โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี
51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางทภภาภร เวียงคำ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.อุดรธานี
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายคุณธน ตังสมบูรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายธนกร ขันตรีสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม.อุดรธานี
55 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี
56 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม.อุดรธานี
57 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวปิยะนุช ปานิเสน โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม.อุดรธานี
58 สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี
59 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม.อุดรธานี
60 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวประภัสสร ทามาลี โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม.อุดรธานี
61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวแขนภา แก้วมหาวงศ์ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม.อุดรธานี
62 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายเกรียงไกร สิมมา โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม.อุดรธานี
63 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายจ่าอากาศเอกทฤษฎี สิงอุปโป โรงเรียน สพม.อุดรธานี
64 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายสังวาลย์ โบราณกุล โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.อุดรธานี