สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.บุรีรัมย์

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวจุติมาพร ดีสวัสดิ์ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
5 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
6 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
7 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนพุทไธสง สพม.บุรีรัมย์
8 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวจัตุพร แปวไธสง สพม.บุรีรัมย์
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สพม.บุรีรัมย์
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายธนพล อาจจุฬา โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม.บุรีรัมย์
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายสุพัฒน์ สีไลรัมย์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายวรุฒ สีภา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายอภินพ อินทร์โสม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางขวัญหล้า เหล่าจินดา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางปาริชาติ ขามประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายชัยณรงค์ คีรี โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางชนกานต์ เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
22 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์
23 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม.บุรีรัมย์
24 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม.บุรีรัมย์
25 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางฉวัฒญา ฉิมมา สพม.บุรีรัมย์
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวณัฐกฤตา ศิริกิจ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางพิมพ์ใจ แสนเดช โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางวิจิตรา เอี่ยมสร้อย โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายนาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางชนกานต์ เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
33 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกตัญชลี เอกวุธ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวกัญญ์ญาณัฏฐ์ วิเศษยุธ โรงเรียนละหานทรายวิทยา สพม.บุรีรัมย์
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
37 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวปราณีต ชึรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์
38 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์