สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.ขอนแก่น

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวจิตรนาถ เพชรรั่ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสายบัว พิมพ์มหา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม.ขอนแก่น
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวเครือวัลย์ เทพจันดา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางชลธิชา พิมพ์ทอง โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม.ขอนแก่น
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายนนทวัชร์ รักอุบล โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.ขอนแก่น
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายอิสรินทร์ ทาส่วย โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางพัชรินทร์ สุขสร้อย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายพัฒนพงษ์ พันแน่น โรงเรียนพล สพม.ขอนแก่น
10 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางดณษภร ผิวขาว สพม.ขอนแก่น
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางดวงจันทร์ โพธิสม โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวธนพร รักษาเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม.ขอนแก่น
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปรีนานันท์ น้อยผาง โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.ขอนแก่น
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวชลธิชา ภูบรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางธิดารัตน์ ใบกว้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวสุภาวณี ชาวเหนือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางพนมจิตร ประทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) สพม.ขอนแก่น
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางศิริเพ็ญ แม้นดินแดง โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวสิรินทร พรมสวัสดิ์ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม.ขอนแก่น
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายเชาวรัตน์ สุดเพราะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น