สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.ขอนแก่น

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวยลลดา ทำมาน โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวอภิญญา ปัญญาวิบูลย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางวชิราพรรณ ภูศรี โรงเรียนพล สพม.ขอนแก่น
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาดแสนเมือง โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายธีระพันธ์ วิไสยวงศ์ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.ขอนแก่น
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายวรรณปกรณ์ จุมพลน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) สพม.ขอนแก่น
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายบุญเหลือ ทองอ่อน โรงเรียนพล สพม.ขอนแก่น
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายสืบพงษ์ ดาทุมมา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายพงษ์พันธ์ จอดนอก โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวกัลยาณี เทศนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวรจนา วงษ์ดรมา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางรัชฎา รอดปั้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวนิตยา ไสยะกิจ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม.ขอนแก่น
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวรัชนี พลดอน โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางอุทัยรัตน์ เอี่ยวศรี โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายวิเชียร สีลาพัฒน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางนิตยาพร กินบุญ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวเจษฎาภรณ์ ต้องเดช โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ คุณกันหา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม.ขอนแก่น