สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.ขอนแก่น

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
2 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายนิคม กองเพชร สพม.ขอนแก่น
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม.ขอนแก่น
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.ขอนแก่น
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวกศินันท์ วิกยานนท์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวภิรมย์มาส เผ่ากันทะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสมฤดี อุดมโคตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวอัสราพร ทองเจริญ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม.ขอนแก่น
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายชโลธร สาระผล โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวอรทัย ไพรสว่าง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวเสาวภา แก้วแก่นคูณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอรทัย บุตรหมื่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวจิราพร วรรัตน์ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม.ขอนแก่น
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง สพม.ขอนแก่น
17 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
18 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.ขอนแก่น
19 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.ขอนแก่น
20 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุนันท์ พันธุลาวัลย์ สพม.ขอนแก่น
21 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายประพฤติพันธ์ ชวลี โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม.ขอนแก่น
22 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายธนภูมิ เหล่าลาภะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางวารุณี ถาวรรัตน์ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางศุกล ชาญยุทธ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวอาณารัฐ กกกนทา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุภชัย แก้ววังชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุวิทย์ ดิษฐเนตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางบังอร ผมงาม โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอารียา บุตรทา โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.ขอนแก่น
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
31 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางปิยะดา รุณธาตุ สพม.ขอนแ่ก่น สพม.ขอนแก่น
32 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
33 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
34 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางพรผกา หนูจันทร์ สพม.ขอนแก่น
35 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
36 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสมนึก ทองคำ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายอนุวัฒน์ พานิพัด โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวรสสุคนธ์ พรมมา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวศรัณย์ธร อินทศิริ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวนิชยา จันทร์หนองคู โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอดุลย์ อุดมบัว โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม.ขอนแก่น
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางยุวดี แกมชัยภูมิ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวอัสราพร ทองเจริญ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม.ขอนแก่น
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวศศิธร มาลาเพชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสพม.ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สพม.ขอนแก่น
48 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสุชีรา สาฆ้อง สพม.ขอนแ่ก่น สพม.ขอนแก่น
49 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางจินตนา คงอานนท์ สพม.ขอนแ่ก่น สพม.ขอนแก่น
50 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
51 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เหรียญทอง นางสาววนวรรณ กล้าหาญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น