สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.ขอนแก่น

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
2 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายนิคม กองเพชร สพม.ขอนแก่น
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม.ขอนแก่น
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.ขอนแก่น
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวจิตรนาถ เพชรรั่ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวยลลดา ทำมาน โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวอภิญญา ปัญญาวิบูลย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสายบัว พิมพ์มหา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม.ขอนแก่น
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวกศินันท์ วิกยานนท์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวภิรมย์มาส เผ่ากันทะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวเครือวัลย์ เทพจันดา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางชลธิชา พิมพ์ทอง โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม.ขอนแก่น
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสมฤดี อุดมโคตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางวชิราพรรณ ภูศรี โรงเรียนพล สพม.ขอนแก่น
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวอัสราพร ทองเจริญ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม.ขอนแก่น
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายชโลธร สาระผล โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวอรทัย ไพรสว่าง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายนนทวัชร์ รักอุบล โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.ขอนแก่น
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายอิสรินทร์ ทาส่วย โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาดแสนเมือง โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวเสาวภา แก้วแก่นคูณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางพัชรินทร์ สุขสร้อย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายพัฒนพงษ์ พันแน่น โรงเรียนพล สพม.ขอนแก่น
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอรทัย บุตรหมื่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวจิราพร วรรัตน์ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม.ขอนแก่น
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายธีระพันธ์ วิไสยวงศ์ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.ขอนแก่น
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง สพม.ขอนแก่น
31 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
32 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.ขอนแก่น
33 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.ขอนแก่น
34 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางดณษภร ผิวขาว สพม.ขอนแก่น
35 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุนันท์ พันธุลาวัลย์ สพม.ขอนแก่น
36 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายประพฤติพันธ์ ชวลี โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม.ขอนแก่น
37 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายวรรณปกรณ์ จุมพลน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) สพม.ขอนแก่น
38 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายบุญเหลือ ทองอ่อน โรงเรียนพล สพม.ขอนแก่น
39 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายธนภูมิ เหล่าลาภะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางดวงจันทร์ โพธิสม โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวธนพร รักษาเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม.ขอนแก่น
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปรีนานันท์ น้อยผาง โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.ขอนแก่น
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางวารุณี ถาวรรัตน์ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางศุกล ชาญยุทธ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายสืบพงษ์ ดาทุมมา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวอาณารัฐ กกกนทา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุภชัย แก้ววังชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายพงษ์พันธ์ จอดนอก โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุวิทย์ ดิษฐเนตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางบังอร ผมงาม โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวกัลยาณี เทศนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอารียา บุตรทา โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.ขอนแก่น
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวชลธิชา ภูบรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวรจนา วงษ์ดรมา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
57 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
58 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางธิดารัตน์ ใบกว้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น
59 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางปิยะดา รุณธาตุ สพม.ขอนแ่ก่น สพม.ขอนแก่น
60 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
61 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
62 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางพรผกา หนูจันทร์ สพม.ขอนแก่น
63 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
64 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสมนึก ทองคำ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
65 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
66 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางรัชฎา รอดปั้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
67 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายอนุวัฒน์ พานิพัด โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
68 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวสาริยา นินพงษ์ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่ สพม.ขอนแก่น
69 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
70 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวรสสุคนธ์ พรมมา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
71 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวสุภาวณี ชาวเหนือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น
72 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางพนมจิตร ประทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) สพม.ขอนแก่น
73 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวนิตยา ไสยะกิจ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม.ขอนแก่น
74 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวรัชนี พลดอน โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
75 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวศรัณย์ธร อินทศิริ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
76 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
77 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางศิริเพ็ญ แม้นดินแดง โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
78 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวนิชยา จันทร์หนองคู โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
79 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
80 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอดุลย์ อุดมบัว โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม.ขอนแก่น
81 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางยุวดี แกมชัยภูมิ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
82 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวอัสราพร ทองเจริญ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม.ขอนแก่น
83 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวสิรินทร พรมสวัสดิ์ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม.ขอนแก่น
84 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางอุทัยรัตน์ เอี่ยวศรี โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
85 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายวิเชียร สีลาพัฒน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
86 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางนิตยาพร กินบุญ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
87 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวเจษฎาภรณ์ ต้องเดช โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
88 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
89 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวศศิธร มาลาเพชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น
90 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ คุณกันหา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
91 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสพม.ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สพม.ขอนแก่น
92 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสุชีรา สาฆ้อง สพม.ขอนแ่ก่น สพม.ขอนแก่น
93 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางจินตนา คงอานนท์ สพม.ขอนแ่ก่น สพม.ขอนแก่น
94 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
95 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายเชาวรัตน์ สุดเพราะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น
96 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เหรียญทอง นางสาววนวรรณ กล้าหาญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น