สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวพิริยาพร สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านตบหู สพป.อุบลราชธานี เขต 5
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวพัชริดา สุวรรณะ โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวกุลิสรา บูรณะ โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายศุภฤกษ์ บุญเจือ โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสุริยา บัญญัติ โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายอิสระพงษ์ ผลรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป.อุบลราชธานี เขต 5
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวเดือนเต็ม บุญเลิศ โรงเรียนบ้านยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายวินัย สินสิมหา โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาววิชุตา ผลิผล โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายธราธิป จันดี โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายเทียนชัย แก่นการ โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 5
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวธนัชชา พิมพ์ดี โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 5