สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางอรินดา บรรณวงษา โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางรัตนา สมบัติโพธิ์ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายสิริชัย สมบัติโพธิ์ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป.ขอนแก่น เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1