สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.มหาสารคาม เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางภาวิณี โพธิปัสสา โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.มหาสารคาม เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาววรรณี แสนคำภา โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางญดา อุปรัง โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป.มหาสารคาม เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวอัญชลี เดยะดี โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป.มหาสารคาม เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวนัฐกัญญาพัชร ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป.มหาสารคาม เขต 3