รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 292
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นางคำขวัญ บาระศรี โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ยังไม่ส่งเอกสาร
2 นางภคพร ร่วมทวี โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 ยังไม่ส่งเอกสาร
3 นายวิเชียร สีลาพัฒน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ยังไม่ส่งเอกสาร
4 นางสาวชณิการ์ ผันผ่อน โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ยังไม่ส่งเอกสาร
5 นายสาโรจน์ จ้องสละ โรงเรียนบุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ยังไม่ส่งเอกสาร
6 นายสุนทร พลเรือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ยังไม่ส่งเอกสาร
7 นางสะอาด พลซื่อ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด ยังไม่ส่งเอกสาร
8 นายวาทิต แสงจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ยังไม่ส่งเอกสาร
9 นางอุไร สีตะวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร ยังไม่ส่งเอกสาร
10 นางสาวณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุรินทร์ ยังไม่ส่งเอกสาร
11 นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี ยังไม่ส่งเอกสาร
12 นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญ โรงเรียนอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยังไม่ส่งเอกสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................