เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 5 - 7  พฤษภาคม 2564
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายอัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางวรรณภา รำพาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางปัทมพร อารีเอื้อ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางพิสมัย หาญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายพรมมา พันธภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายจำนงค์ ร่มเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายธนา โด่งพิมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายอัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางวรรณภา รำพาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางพิสมัย หาญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายศิริ ธนะมูล ประธานสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ประธานสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายเทิดทูน สุจารี ประธานสหวิทยาเขตสาเกตนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายจักรวาล เจริญทอง ประธานสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายอนุสรณ์ ทาสระคู ประธานสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายไพฑูรย์ มนตรี ประธานสหวิทยาเขตศิลาทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายเพิ่ม นาก้อนทอง ประธานสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางปทุมวรรณ เนินทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายพงศ์พันธ์ เพชรไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางสาวสุภิญญา พันธ์ยางน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายอนุสิทธิ์ ศรีฤาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายสุริยา จันดาหงส์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายสุทธิชัย ด่านกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายศุภชัย เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายภราดร จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางสาวรวิสรา ชมภูวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางสาวพนิดา เที่ยงผดุง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางสาวทิพาพรรณ นันตเวช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
46 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
47 นายชวลิต ไชยฮะนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
48 นางชิญนารถ สุดานิช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
49 นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
50 นายยิ่งยศ บุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
51 นายอดุลย์ แสงคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
52 นายนรินทร์ น้อมระวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
53 นายวิษณุ นามเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
54 นายภาราดร จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
55 นายพงศกร โสรถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
56 นางพณมวัลย์ นาวารี ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์” คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
57 นายศิวพงษ์ สาระรัตน์ ครู โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
58 นายดำรง โพธิจักร ครู โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
59 นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
60 นายเศกสัน คำลือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
61 นางสาวกฤติยา พลหาญ ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
62 นางสาวรัตนา วงศ์ภูงา ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
63 นายนิมิตต์ การะดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด
64 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
65 นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
66 นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
67 นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
68 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
69 นายประภาส ยศปิยะโชติ ครู โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
70 นายวีระยุทธ หยุดยั้ง ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
71 นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
72 นายเฉลิมพล ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
73 นายนฤพล สายวิลัย ครู โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
74 นายเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
75 นายประสงค์ นุสนทรา ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
76 นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
77 นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
78 นางปัทมาวดี พันธะไชย ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
79 นายอุเทน นันสมบัติ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
80 นายมนเดช จันทรรักษ์ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
81 นายวิชชา ศรีวรมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
82 นายทีปกร โสสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
83 นางสาวศุภนัส เสาศิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
84 นายณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
85 นางสาวโสมสุภางค์ บุญกอง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
86 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นายสุพรรณ พรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายจตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายเทิดทูน วรวะไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายพรมมา พันธภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นางทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นางสาววิไลพร ผดุงกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายวิชิต จันทร์สม ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นางระเบียบ ทิพวันนา ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายวิเชียร พิศงาม ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายศุภวัฒน์ สีทะโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นายสุรชัย วรรณสิงห์ พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นายอนนท์ พิมพ์ภู พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายสุริยา เคหะบุตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายเสถียร โยธาจันทร์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นางอรดา มิลเลิศ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นางพัชราภรณ์ วันทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
104 นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
105 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
106 นายประภาส ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
107 นายชยกร ไชยน้ำอ้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
108 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
109 นายนพดล กาญจนกุล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
110 นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
111 นายยศ เทียนทองดี ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
112 นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
113 นายอนุชิต ธรรมราษฏร์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
114 นายศรีศักดิ์ ครุธวงค์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
115 นางสาวสุกัญญา วุฒินิรันดรกูล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
116 นายชาตรี วรรณสิงห์ พนักงานราชการ โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
117 นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร
118 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
119 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
120 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
121 นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
122 นายอัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
123 นายจำนงค์ ร่มเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
124 นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
125 นางปทุมวรรณ เนินทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
126 นางสาวอริญรดา วีระชาติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
127 นางอุดมลักษณ์ ดีรักษา นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
128 นายสุรชาติ ลาภอาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
129 นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
130 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
131 นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
132 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน
133 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
134 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
135 นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
136 นางอมรรัตน์ บานไธสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
137 นางทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
138 นางพัชราภรณ์ วันทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
139 นายจิรายุ ฤทธิแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
140 นายสุรชาติ ลาภอาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
141 นางเอมอร ภูคงน้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
142 นางศศิวิมล เพชรไพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
143 นายฉัตรมงคล อุดมโพด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
144 นางนิสารัตน์ ปุณยาทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
145 นางสาวภัททิยา อิโน ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
146 นางวิมลทิพย์ วิรัชวา ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด
147 นางลักขนา คณาศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด