ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป.ชลบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป.สมุทรสาคร เหรียญเงิน
8 โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก เหรียญเงิน
9 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
10 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
11 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
12 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
13 โรงเรียนบีกริม สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญเงิน
14 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สพป.อ่างทอง เหรียญเงิน
15 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน