ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 074
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวประภา พิทักษ์ตติวงศ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกนกวรรณ สร้อยคำ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม.ลพบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวณธิดา โกรทินธาคม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววิกานดา พิณแพทย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน
5 นางสาวพิมพิสุทธิ์ ภัทระวิจิตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวเสาวรัตน์ เจริญวรชัย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญเงิน