ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 069
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวขนิษฐา ปานชา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม.สุพรรณบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสายรุ้ง ทองสูง สระแก้ว สพม.สระแก้ว รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนพดล แกมเพชร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนันทา ศรีแก้ว โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญเงิน
5 นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวอมรรัตน์ เถียรอ่ำ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เข้าร่วมประกวด
7 นายนิธิกร ดีรัมย์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมประกวด