ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวธัญญธร พงษ์สุระ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.นนทบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอัมภา วัฒนโยธิน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม.ชลบุรี ระยอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวรายุทธ ทวีธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวฤทัยทิพย์ พัดทอง โรงเรียนองครักษ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวหทัยรัตน์ รำพึงจิตต์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวพรรณิภา กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เข้าร่วมประกวด
7 นายอุดมทรัพย์ ใจดี โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เข้าร่วมประกวด