ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณัฐกรณ์ ชยุตพงษ์ โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศิริวิมล พงษ์แตง โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายปกป้อง ดึงประโคน โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวทัศนีย์ วิวัฒน์ชานนท์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม.นครปฐม เหรียญทอง
5 นางสาวชลธิชา สุระ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน
6 นางสาวประภาพรรณ รุ่งเรือง โรงเรียนองครักษ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน
7 นายศิลา จันรอด โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวสุวรรณรัตน์ จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญเงิน
9 นางสาวพจมาลย์ สารทองกล่ำ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางวรัญญา ทิวาวงษ์ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน