ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิสุทธิ์ เหลืองอร่าม โรงเรียนวัดบุญญราศรี (ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกัญญาณัฐ เต็กจินดา โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป.นครปฐม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม.ชลบุรี ระยอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจิรกาญจน์ แผนกุล โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาววรวีร์ สัทธรรม โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.ราชบุรี เหรียญเงิน
7 นางสาวสิริลักษณ์ พราหมณ์โชติ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญเงิน
8 นางสาวอภิญญา ทองสว่างแจ้ง โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวผ่องศรี สิงห์โสดา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมประกวด