ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวัฒนา หงษาพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม.จันทบุรี ตราด ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนวลทิพย์ นวพันธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.ชลบุรี ระยอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 ว่าที่ร้อยตรีเสมา อยู่นุช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.สมุทรปราการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเนาวรัตน์ จันทนา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญเงิน
5 นางณิศราพร นวลกลับ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวประกายลักษ์ บุญเต็ม โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวจินตหรา ชาตรี โรงเรียนบ้านมาบลำบิด(สง่าอุทิศ) สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวปราณีต ธรรมโลกา โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรำไพพรรณ ฉวีนิรมล โรงเรียนศรีมโหสถ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก