ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวรนรรถ ศิลปปรีชา โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพัชยาภรณ์ พึ่งสว่าง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวณหทัย พิมใจใส โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้ว โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน
5 นายฐานันดร จูทิม โรงเรียนสมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน
6 นายปิยะณัฐ เอ็นดู โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
7 นางสาวกมลพร สีมาชัย โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวปิยวดี วงค์วัฒน์ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด