ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอนัญญา สุวรรณ โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวธัญวรัตม์ เลิศพันธ์ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวปิยวรรณ กระทงยาม โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางทิภาวรรณ เลขวัฒนะ โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ต้น โรงเรียนวัดดอนสุโข สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางมธุรส ชาคำใส โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวฐาณิชา อร่ามคง โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน