ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกรกมล จันทร์สุข โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวิภา อยู่คง โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป.ตราด เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางแสงหล้า คล้ายคลึง โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.ระยอง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนิภา ไชยป่ายาง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาวณัฎฐณิชา จันทร์แจ่มใส โรงเรียนบ้านพุเกตุ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวชนชนก ชาญอาวุธ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด