ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางูธุวากรณ์ โฆษิตจาตุรนต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวฐานิยา งามศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางจิรชยา จาระนัย โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวาสนา เอี่ยมจริง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นายวรวุฒิ บุญรอด โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
6 นางสาวธนพร ท้องพิมาย โรงเรียนบ้านเขานมนาง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวหฤทัย ดวงทิพย์ โรงเรียนวัดจำปา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวนันท์นัทธฉัตร ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านโคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
9 นายพงษ์ธนาฒย์ ทิพย์มงคล โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางคนึงนิจ รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางปริญญา เรือนเงิน โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
12 นางสาววีรณา ษมาวิมล โรงเรียนวัดเกตุ สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
13 นางสาวกาญจนา ครุฑมณี โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวกนกพิชญ์ ดวงธนู โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวนันท์นภัส จีนธู โรงเรียนบ้านเขาช้าง สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด