ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพรชัย นุ่มเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอภิญญา สุขบัว โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวภัทราภรณ์ ราตรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปราถนา เอี่ยมบาง โรงเรียนวัดศรีจอมทอง สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาววิวรรณ สายหยุด โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวสุภัค ห่วงมณี โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวกนกวรรณ พวงระหงษ์ โรงเรียนบ้านหินสี สาขาบ้านลานคา สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด