ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวเกศวลี ลักษณเลิศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายณัฐพล มะลิทอง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอมรรัตน์ ปั้นขอม โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางเบญจมาศ นิลกำแหง โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางอนุชา ภักผสม โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางดัชนี จำรัสพันธุ์ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (พิพิธวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวธวัลรัตน์ เดิมสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวดวงใจ ไพบูรณ์สุข โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด