ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวธวัลรัตน์ สงกระสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวันวิสา ศรีคูบัว โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกาญจนา กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเสาวลักษณ์ เติมสกุลเดช โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวสุจิตรา ขาวโต โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง
6 นางฑิฆัมพร วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
7 นางสาวศศิธร เขียวกอ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
8 นางอภิชยาพร รัตนาบุญญาพร โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวลลิดา กุลสุวรรณ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
10 นายขจรยศ พันธรักษ์ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง (อินทรประชานุกูล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาวพิชามญชุ์ นันทิกุล โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางสาวจิราพร จำปาเทศ โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญเงิน
13 นางสาวอังคณา เติมวิถี โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวปรญา เหลืองแดง โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวอัมพร สังกะโทก โรงเรียนบ้านลุงพลู สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประกวด
16 นางสาวนุจรีย์ กรุ่นทอง โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
17 นางสาวหทัยทิพย์ วงค์มามี โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
18 นางสาวนงลักษณ์ นกพรม โรงเรียนวัดพลงช้่างเผือก สพป.ระยอง เขต 2 เข้าร่วมประกวด
19 นางสาวเหนือดาว คนสัน โรงเรียนบ้านโคก สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด
20 นางสาวศิโรรัตน์ เปลี่ยนปราณ โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด