ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายนิติภูมิ ภูฆัง โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางทิพวรรณ แต้ตระกูล โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกศิธิดา สุนทร โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสมจิตร วีระสัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางรุ้งพัชกันฒ์ ธรรมปรีชาพร โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางจินตนา สุทธิมาลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสุมาริน คงศิลา โรงเรียนวัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา) สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประกวด
9 นางศรินทร์ทิพย์ นรสิงห์ โรงเรียนทองพูลอุทิศ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวจิราภรณ์ อินทร์คล้าย โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวหทัยกาญจน์ เออทอ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นายอดุลย์ รักษาภักดี โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางลัดดา บิลสะเล็ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด