ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอินธุอร เวียงคำ โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางขจรกลิ่น เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวนิดา สวัสดิผล โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์๓) สพป.สระบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุวภา บุญอุไร โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาววิดา ภูฆัง โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
7 นางสาวสวรรยา สุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวอวัสดา อารอบ โรงเรียนบ้านท่าลำบิด สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวสุกัญญา หลิมแดง โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสังวร บุญมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวธันยาภรณ์ จินดารัตน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวเสธินี ศรีเดช โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด