ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิติยา ปั้นย้อย โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอุทัย พรหมพิมาลย์ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวศศิประภา ประคองศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวธัญญามาศ แดงสีดา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 สพป.ระยอง เขต 1 เหรียญทอง
5 นางพรทิพย์ ราชภักดี โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวรัติกร ปลั่งบัวแก้ว โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน