ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 344
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุพจน์ นามโคตร โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุภัคชญา นันทิพัฒนพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอรวรรณ แร่กรูด โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวชนิกานต์ จับจัด โรงเรียนบ้านมณีลอย สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวปรีญาภรณ์ โคตะมะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 สพป.ระยอง เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาววรรณวิสา บญชิต โรงเรียนพระพิมลเสนี(พร้อม หงสกล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางภานิชา คนหาญ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด