ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางฉวีวรรณ แผ่วตะคุ โรงเรียนร่มเกล้า สพป.สระแก้ว เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายหงษ์คำ หาบุญมี โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป.สระแก้ว เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบุษบา มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางพัชรา ดีหล้า โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง
5 นางพัทยา เจริญศิริ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก เหรียญทอง
6 นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
9 นายเกรียงไกร โมราบุตร โรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสาวศิโรรักษ์ เพ็ชร์เขียว โรงเรียนวัดหนองสุ่ม สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน
11 นายสุริยา ศรีโภคา โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน