ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเนตรนภิส นพเกตุ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน์ โรงเรียนชุนชนบ้านวังไทร สพป.นครนายก รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสาริกา ราชบุญทอง โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นายวันเฉลิม ไพรศิลป์ โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบราณ โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน โรงเรียนวัดชัยมงคล สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประกวด
8 นางสาววาสนา ใหม่พุมมา โรงเรียนบ้านตุ่น สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด