ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวขนิษฐา อินทะเส โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเนตรนภา เอี่ยมอนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวศศิฉาย พ่อคำไพ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวภัทริยา โพธิเวชกุล โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวผกามาศ ทองศรีเมือง โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
6 นางสาวสุชาดา ขยัน โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายสมเกียรติ นวลวันดี โรงเรียนวัดด่าน (หวอดทรัพย์คงเที่ยงอนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน