ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 229
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวรัตนา โพธิ์หนองโคก โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวปณิตา ศิลารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวภัทรภรณ์ นัดพบสุข โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวเพ็ญพิชชา ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน
6 นางสาวสุกัลยา บุญมาก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางพิมพ์ลภัส ทองพูล โรงเรียนวัดบุญญราศรี(ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางศุภรดา รัตน์ชโวทัย โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด