ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 215
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุรางค์ ประไพนพ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารม สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบุษบา มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกุลธิดา อ่อนมี โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
5 นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป.อ่างทอง เหรียญทอง
6 นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวสุกัญญา พูลกสิ โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
10 นางรุวะดี สุดหนองบัว โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางนันทยา ใจตรง โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
12 นายชยพล คชขันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
13 นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
14 นายสมชาย ทาสี โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก เหรียญเงิน
15 นางสาวเกศรินทร์ ชูหมื่นไวย โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป.สระบุรี เขต 2