ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 214
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปาริชาติ เวเบอร์ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.ลพบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรัศมี ฉิมขันธ์ โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุทธิวัฒน์ มากมี โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกุล) สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
5 นายสุริยา มนตรีภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.เพชรบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นายสุพัน สวัสดิผล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวจารุชา สมศรี โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษฎร์บำรุง) สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสุรีรัตน์ วารีนิล โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฏร์บำรุง สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 ดร.สมชาย สังข์สี โรงเรียนทองพูลอุทิศ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน
11 นายพิษณุ วิจารจิตต์ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2