ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวรรณนภา ธุววิทย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุวดี มีเพชร์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวิเรืองรัตน์ แก้วกอง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล โรงเรียนคงทองวิทยา สพม.นครปฐม เหรียญทอง
5 นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง โรงเรียนสมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน
6 นางสาวนฤมล ก้อนขาว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน
7 นางสุกัลยา วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญเงิน
8 ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร ปัตถาทุม อรัญประเทศ สพม.สระแก้ว เหรียญเงิน