ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณรัตน์ธนพร อันทะศรี โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายราเชนทร์ จันทร์เจิม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอุบล จรูญศรีโชติกำจร โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางฉัตรกุล เสฎฐวุฒิกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน
6 นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สพป.ระยอง เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นายกวี รอนกระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม.ชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวฬียาพรรณ กรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านกะสัง สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวราตรี ชวนกระโทก โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด