ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนิชานันท์ บุรวัชระไชย โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป.จันทบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท โรงเรียนสงวนหญิง สพม.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวัชรพงษ์ ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายคณพศ ชัยวรรณะ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
5 นายกฤษฎากร ผาสุข โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
6 นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นายสุชาย วิเศษสินธุ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางกัญญากร เกิดแสง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวณัฐนิชา เมืองเชียงหวาน โรงเรียนวัดกกเต็น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาววรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.ชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประกวด
13 นายสุเมธี นาคะพันธุ์ โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวสุภาพร เจริญอรุณตระกูล โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด