ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 138
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวารุณี พรมฝ้าย โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสราญรัตน์ เกตุกุญชร โรงเรียนวัดห้วยตะแคง สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจริญญา วัฒนธรรม โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายไพทูรย์ ปัจฉิม โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายภานุพงศ์ ทรัพย์คง โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นายชุมพล เพิ่มพูล โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายสุจินดา โกเมนสวัสดิกุล โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวเขมิกา จันทรประชุม โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด