ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุชาติ ทองสี โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวลสา กอนสุข โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพรปวีณ์ เพชรแทน โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวสาวี รอดวารี โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สพป.อ่างทอง เหรียญทอง
5 นางอัญชลี สันห์ลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
6 นางสาวกัลย์สุดา สวนเศรษฐ โรงเรียนบ้านแม่ประจัน สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน