ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิรัลพัชร์ แป้นเชื้อ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเพ็ญนภา แม่นยำ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอุทัย บุญเชิด โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนาถตยา มีภูงา โรงเรียนบึงสิงโต(สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
5 นางกัญญณัช สระทองพรม โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
7 นางสาวนาฎอนงค์ ศรีวิเชียร โรงเรียนไผ่ขาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวอรมณี ยะคำนะ โรงเรียนบ้านปะเดา สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวกุลิสรา เบ้าสุข โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวพิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางสาวสุจรรยา โชติช่วง โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาวสุนันทา ป้องกัน โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
13 นางเจตสุภา มหาคุณากร โรงเรียนวัดราษฏร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน
14 นางวิยดา เทศกลั่น โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เหรียญเงิน
15 นางสาวช่อทิพย์ บุญไสว โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน