ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายไพศาล ศุภปฐม โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายไพฑูรย์ อ่อนนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุระศักดิ์ โคตรสีลา โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาววรินทร์ เอี่ยมสอาด โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
6 นายอนุพงษ์ สังขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นายธนาวุฒิ อุดมบัว โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด