ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 131
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอภิญญา สุขบัว โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางชื่นชนก กวีนนท์ โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธนาภรณ์ สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรสาคร เหรียญทอง
5 นายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
6 นายวรพล รัตนวงศ์เจริญ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ชัย โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
8 นางมาลีรัตน์ ภูบาล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวนวกชมน หีบงา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
10 นายวุฒินันท์ สุคนธมณี โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน