ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจุฬารัตน์ อิ่มใจ โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ลพบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอมรวรรณ เวชกามา โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพีรณันต์ สุขสมบูรณ์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศุภชญา นิลคง โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวกรรณิการ์ สายสนอง โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางรัตติกาล กรายไทยสงค์ โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
7 นางสำเนียง แก้วก้อนน้อย โรงเรียนวัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา) สพป.อ่างทอง เหรียญเงิน
8 นางสาววิจิตรา รอดบุตร โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
9 นางสาวนูรา สะแอ โรงเรียนบ้านพุเกตุ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นายพงศธร เพชรเทพ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางศิริรัตน์ บุญวาที โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางวิภาพร เลิศสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน