ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวาสนา เข็มวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอาภรณ์ ช่างเรือนกุล โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพิมพิไลย์ คงเพชร โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวอัมพิกา ภู่พันธ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
7 นางสาวนุชนาถ แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวปภัสรา ระวังโค โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวกมลรัตน์ ชูมณี โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
10 นายประเชิญ ศรีคูบัว โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
11 นางสาวลักษณา สงค์ทอง โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
12 นางสาวอังคณา ปานธรรม โรงเรียนวัดวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
13 นางสาววิมลรัตน์ โพธิ์วิเศษ โรงเรียนบ้านปะเดา สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด