ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 127
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนิดาวรรณ ทองไทย โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป.สิงห์บุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุธาสินี ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป.จันทบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอาทิตยา มุขสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวนัฐกานต์ กำเนิดสินธุ์ โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
6 นายราเชนทร์ มีพงค์ โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวรัญชนา แร่เขียว โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวมุทิตา ชมชื่น โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางถนอมจิต จันทร์พินิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวภัคพันธ์ คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาวฐิติรัตน์ เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
13 นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญเงิน
14 นายพงศธร อ่วมกลัด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวจาริณี สิกุลจ้อย โรงเรียนวัดราษฎร์บำรงศักดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด