ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพิศมัย ศรีวรมย์ โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป.ชลบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอัมพร ฉายบุ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวช่อลัดดา กลิ่นประทุม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางพันธ์รัชดา เปลือยหนองแข้ โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
6 นางสาวสุนิสา สุดเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางศนิกานต์ วงสวาห์ โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
8 นางสาวกนกพร บุญลือ โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวสิรภัค ต้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
10 นายธันญธรณ์ ธรรมบำรุง โรงเรียนวัดลำสำรอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางปฏิญญา บุญส่ง โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางธนิกานต์ เรืองโพธิ์ โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
13 นางจิรนันท์ หาที่ถูก โรงเรียนวัดท่ากง สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญเงิน
14 นางสาวเกวรีย์ เกษมรัตน์ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
15 นายคมสันต์ ขยัน โรงเรียนบ้านปะเดา สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน