ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปภินพิทย์ ฟันเฟื่องฟู โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางหทัยชนก ราชบรรเทา โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวรัชดา กริ่งกระจ่าง โรงเรียนนาป่ามโนรถ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวยุพาวรรณ กันภัย โรงเรียนวัดท่ามะปราง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวสุพาภร แซ่โค้ว โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวสุพรรณษา หงษ์อร่าม โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางจิราวรรณ เนตร์สว่าง โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวปานวาด หมื่นบำรุง โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวพิมพินิจ แสงเจริญ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางเสาร์แก้ว จีนบุญมี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55(วัดโบสถ์ดอนพรหม) สพป.นนทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด